Budoucnost sviní

by Stolen Lives

/
  • Streaming + Download

     

1.
01:06
2.
3.
4.
5.
6.
02:27
7.
02:10
8.
9.
10.
11.
01:13
12.
02:26

about

Released by:
Pope's Ass (www.popesass.cz)
Maximed rec. (www.maximed.wz.cz)
Rarach Katus rec. (www.rarach-katus.wz.cz)
Waking The Dead rec. (www.wakingthedead.cz)
Ultima Ratio
Véva rec.
Soudruh
Apatrida rec.
Togue Sol distr.
Tercer Mundo
Swamper
Kamčův D.I.Y. svět

300 copies on black vinyl LP
300 copies on CD

Recorded - Mixed - Mastered
Studio Shark 12/2014

Cover Ilustration
Tofuthrasher

credits

released July 15, 2015

tags

license

about

Stolen Lives Czech Republic

Thrash, metal, punk!
GNWP!

contact / help

Contact Stolen Lives

Streaming and
Download help

Track Name: Nekonečný cyklus
Nejde to zachránit
Nic nepůjde snadno
Pro nový začátek
Musí padnout na dno

Po období blahobytu
Přijde krutý zmar
Nová dávka naděje
Danajský dar

Nekonečný cyklus
Vzestupy a pády
Nekonečný cyklus
Revolty a vlády

Ve vlastních stopách
Blíže cestě i cíli
Od konce k začátku
Koloběh plný síly

Nekonečný cyklus
Vzestupy a pády
Nekonečný cyklus
Revolty a vlády

Nekonečný cyklus
Nekonečný cyklus
-------------------------
It’s impossible to save it
Nothing’s going easy
To get the new beginning
he needs to hit the bottom

After the age of affluence
there will be a cruel downfall
A new dose of hope
Greek gift

Never-ending cycle
Rises and falls
Never-ending cycle
Revolts and governments

In our own footsteps
Closer to the route and finish
From the start to the end
Cycle full of strength

Never-ending cycle
Rises and falls
Never-ending cycle
Revolts and governments

Never-ending cycle
Never-ending cycle
Track Name: Budoucnost sviní
Oddaný správným modlám / Udělat ze sebe nic
Skvělé možnosti čekají

Hltat jedovatá slova / Naučit se klanět
Zášť začíná se vařit

Uvítat mrchožrouty / Duše je hlavní chod
Černá hostina začala

Na všechny čeká
Budoucnost sviní

Učit se s úsměvem / Jak hodně ponížit
Hlavně žádný limit

Zničit poslední šanci / Naděje už není
A slabost se ztrácí

Nikde náznak vzdoru / Ulice jsou plné
Těch, co nesou epitaf
---------------------------------------------------
Devoted to the proper idols/Humiliating yourself
The great possibilities awaits (you)

Gobble the poisonous words/Learn how to bow down
hatred starts to boil

hail the scavengers/soul is the main course
The black feast has begun

The future of swine
awaits everyone

Learn with a smile/how to humiliate
No limits above all

Destroy the last chance/There is no hope
and the weakness is disappearing

Not even the merest hint of resistance / Streets are crowded with those who bear the epitaph
Track Name: Hymna mrtvého národa
S oddaností přijímáš
Porci sladkých obav

Připraven na využití
Podle zvrhlých požadavků

Otázky jsou naučené
Odpovědi spolknul čas

Lež se stala pravdou
Hrajem falešné hry

Hymna mrtvého národa

Všichni se těšíme
Na dlaně plné krve

Všichni se těšíme
Na pupky plné

Hymna mrtvého národa
--------------------------------
You accept with devotion
a dose of sweet words

Prepared for an abuse
by perverted demands

Questions learnt by heart
Answers swallowed by the time

A lie has become the truth
We play false games

Hymn of dead nation

We all look forward to
the palms full of blood

We all look forward to
our stuffed bellies

Hymn of dead nation
Track Name: Kup si svou smrt
Nezasadili jsme nic, nic nesklidíme
Nežijem, tak nejsme, ani nebudem

Kup si svou smrt

Univerzální forma čeká na obsah
Připravit se a obrousit hrany
Krůpěje strachu stékají po čele

Kup si svou smrt
----------------------
We didn't sow anything, we won’t reap anything
We don't live, so we don’t exist, nor we won't be

Buy your own death

Universal form is waiting for a content
Prepare oneself and rub off edges
drops of fear are running down the forehead

Buy your own death
Track Name: Ztráta
Stále zastřené nebe
Duše pohřbené v prachu
Vize z minulosti přišly
Život žitý ve strachu

Ztratili jsme hlas
Ztratili jsme tvář
Ztratili jsme cit
Navždycky, navždycky

Hranice posouvat
K něčemu horšímu
Zoufalý okamžik
Naplněn selháním

Moc dobře víme
Jak hodit si provaz
Nadšením se třeseme
Až zlomí nám to vaz

Ztratili jsme hlas
Ztratili jsme tvář
Ztratili jsme cit
Navždycky, navždycky
------------------------------
Sky still obscured
Souls buried in a dust
Visions of the past came
Life lived in fear

We’ve lost the voice
We’ve lost the face
We’ve lost the sense
Forever, forever

Move the boundaries
Towards something worse
Desperate moment
Filled with failure

We know quite well
How to hang ourselves
We tremble with joy
until it breaks our neck

We’ve lost the voice
We’ve lost the face
We’ve lost the sense
Forever, forever
Track Name: Bída a lesk
Chladný pohled do budoucnosti
Kolem vládne sterilní norma
Vládní kroj dvojitých brad
Člověk jako neživá forma

Nejsou dokonalí
Mimo hlavní proud
Mezi skly vzniká
Novodobý soud

Bída živý lesk
Cíl mění cestu
Bída živý lesk
Cíl mění cestu

Musí se vymýtit
Co pokřivý role
Zbývá zašlapat
Co zůstali dole

Bída živý lesk
Cíl mění cestu
Bída živý lesk
Cíl mění cestu

Chladný pohled do budoucnosti
Kolem vládne sterilní norma
Vládní kroj dvojitých brad
Člověk jako neživá forma
----------------------------------
Cold look into the future
There’s sterile norm ruling around
Government costume of double chins
Humans as an inanimate form

They’re not perfect
outside the main stream
Between those glass there’s created
a modern trial

Poverty sustains glitter
Goal changes the way
Poverty sustains glitter
Goal changes the way

There must be eliminated
those who distort the roles
It remains to trample
those who stayed down

Poverty sustains glitter
Goal changes the way
Poverty sustains glitter
Goal changes the way

Cold look into the future
There’s sterile norm ruling around
Government costume of double chins
Humans as an inanimate form
Track Name: Uspat syčící vztek
Žal nás svírá – nebývalou silou
Týraná tunou – lží a podlostí
Bělavé ruce – sepnuté v křečích
Myšlenka zhasla – a přišlo ticho

Za zády cítit úsměvy davu
Postavit modlu vlastní marnosti
Nehybně čekat, změnit se v prach
V nitru pohřbít zbytky naděje

Za zády cítit úsměvy davu
Uspat syčící vztek
Postavit modlu vlastní marnosti
Uspat syčící vztek

Nehybně čekat, změnit se v prach
Uspat syčící vztek
V nitru pohřbít zbytky naděje
Uspat syčící vztek
------------------------
Sorrow is clutching us with an extraordinary strength
Tortured by a ton of lies and vileness
Whitish hands clenched in convulsion
A thought has dies – and the silence came

To feel the smiles of the crowd behind our backs

To build the idol of our own vanity

Motionlessly wait, turn to dust

To bury the remnants of hope inside


To feel the smiles of the crowd behind our backs
Put the hissing rage to sleep
To build the idol of our own vanity
Put the hissing rage to sleep

Motionlessly wait, turn to dust
Put the hissing rage to sleep
To bury the remnants of hope inside
Put the hissing rage to sleep
Track Name: Syndrom vyhasnutí
Opotřebovaní neustálým bojem
Jak přemoci jednotvárnou úzkost
Střet ideálů a skutečnosti
Výsledkem je děsivá zrůdnost

Ztrácí se podstata a smysl
Přichází syndrom vyhasnutí
Ztrácí se podstata a smysl
Přichází syndrom vyhasnutí

Spokojený s nudným stereotypem
Hořkost na jazyku je tak dlouhá
Redukce vlastní tvořivosti
Z přesvědčení zbyla jen touha

Ztrácí se podstata a smysl
Přichází syndrom vyhasnutí
Ztrácí se podstata a smysl
Přichází syndrom vyhasnutí
-------------------------------------
Worn out by the constant fight
How to overcome that monotonous anxiety
Collision of ideals and reality
and a scary monstrosity is the result

The essence and meaning are lost
Burnout syndrome comes
The essence and meaning are lost
Burnout syndrome comes

Content with the boring routine
Bitterness on the tongue is so long
Reduction of our own creativity
Only desire is left from conviction

The essence and meaning are lost
Burnout syndrome comes
The essence and meaning are lost
Burnout syndrome comes
Track Name: Jsem blíž ke dnu
Roztrhaný na kousky
Ve vlastním světě
Marné čekání
Na zvonící hrany

Jsem blíž ke dnu

Nevyplatí se věřit
Na něčí soucit
Nezačne se blýskat
Na lepší časy

Jsem blíž ke dnu

Láme mě to vaz
Jsem blíže ke dnu

Konce jsou určené
Karty jsou rozdané

Jsem blíže ke dnu
------------------------
Torn apart to pieces
in your own world
Pointless waiting
for the tolling bells

I am closer to the bottom

It's worthless to believe
in someone‘s mercy
It won't start to glimmer
of hope on the horizon

I am closer to the bottom

It breaks me the neck
I am closer to the bottom

The endings are defined
The cards are dealt out

I am closer to the bottom
Track Name: Zklamání
Do nekonečna čekat na moment štěstí
Zklamání přijde jak rána pěstí

Zklamání
Zklamání

Platíme za to, co vůbec nechceme
Bez budoucnosti nakonec zhebneme

Zklamání
Zklamání
------------
Wait forever for that moment of happines
Disillusion will come as a punch

Disillusion
Disillusion

We pay for something that we don‘t want at all
Without future we will bite the dust at the end

Disillusion
Disillusion
Track Name: Napořád
Jsme naučení / Polykat / Vlastní slzy
Doufáme / Že náš čas / Přijde brzy

Není síla / Zbourat zdi / Kolem nás
Rezignovat / Uvnitř stěn / Půjde snáz

Napořád – Lámeme nad sebou hůl
Napořád – Do ran sypeme sůl
Napořád – Máme na rukou pouta
Napořád – Zahnaní do kouta

Každá ráno / Vzpomínám / Na můry noční
Každé noc / Děsí mě / Světlo denní

Napořád – Lámeme nad sebou hůl
Napořád – Do ran sypeme sůl
Napořád – Máme na rukou pouta
Napořád – Zahnaní do kouta
---------------------------------------
We have learned to swallow our own tears
We hope that our time will come soon

We aren’t strong to tear down the walls around us
It is easier to resign inside those walls

Forever – we give up on ourselves
Forever – we pour salt on our wounds
Forever – we have handcuffs on our hands
Forever – driven into a corner

Every morning I remember the nightmare
Every night I’m frightened by the daylight

Forever – we give up on ourselves
Forever – we pour salt on our wounds
Forever – we have handcuffs on our hands
Forever – driven into a corner